Tuesday, March 8, 2011

IKONOGRAFI

Ikonografi
                            
                                           
TEORI  ERWIN PANOFSKY TENTANG IKONOGRAFI

Menurut pendapat Panofsky ikonografi adalah cabang sejarah seni yang mempelajari identifikasi, deskripsi dan interpretasi isi gambar. Kata ikonografi bererti "penulisan gambar", dan berasal dari Yunani Kuno.Ia merupakan lambang-lambang seni yang digambarkan melalui lukisan, ukiran arca, dan sebagainya.
            Ikonografi juga merupakan persoalan ikon yang memperkatakan mengenai objek dan makna.Peringkat awal Panofsky menerangkan mengenai objek dan makna apabila menceritakan bahawa kawannya menegur beliau dengan mengangkat topi. Dengan mengangkat topi itu beliau telah mengatakan itu sesuatu petanda tentang objek dan makna. Simbol mengangkat topi adalah suatu makna yang mendalam sama ada menghormati,menegur,bermesra, atau sopan santun. Makna itu juga boleh dikatakan sebagai makna inprisit atau makna yang mendalam. Makna tersebut tidak dapat diterima pada tempat yang lain.
            Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni iaitu objek yang natural atau primari, objek yang biasa atau sekunder dan makna intrinsik atau isi.

 OBJEK YANG NATURAL ATAU PRIMARI
·         Objek yang natural atau primary terbahagi kepada fakta dan eksperi
·         Makna diperolehi daripada bentuk
·         menurutnya lagi bentuk adalah dihasilkan daripada konfigurasi garisan,warna yang diperbuat daripada gangsa atau batu.
·         Objek natural adalah manusia,binatang,tumbuh-tumbuhan,rumah dan alatan
·         Makna yang berhubung dengan objek diperolehi daripada peristiwa.
·         Makna juga diperolehi dari perasaan seperti sedih dan suasana,sebagai contohnya,suasana rumah yang mewah atau rumah yang biasa.
·         Alam berbentuk demikian dipanggil objek primary dan motif seni yang asas.
·         Motif-motif tersebut dihuraikan sebagai pra-ikonografi dalam karya seni.
OBJEK YANG BIASA ATAU SEKUNDER
v  Beliau menggambarkan sebuah arca objek lelaki yang memegang pisau mewakili st.Bartholomew dan objek perempuan memegang buah peach adalah sebagai personality kejujuran.
v  Beliau juga menggambarkan objek karya lukisan ‘The Last Supper ‘ dalam gambaran dua watak jahat dan baik.
v  Karya tersebut menunjukkan peristiwa dan makna
v  Dalam hal yang demikian,maka dalam pengolahan karya di atas terangkumlah persoalan objek yang digambarkan dengan peristiwa.Di samping karya tersebut mencatumkan persoalan komposisi.
MAKNA INTRINSIK ATAU ISI
§  Beliau mendefinisikan makna melalui sejumlah prinsip yang menentukan sikap sesuatu Negara,zaman,kelas atau pendirian agama dan falsafah.
§  Kesemuanya adalah dinyatakan melalui personaliti seseorang melalui karya seni.
§  Beliau menyatakan kepentingan kaedah komposisi dan ikonografi dalam sesebuah karya.
§  Beliau telah membuktikan sesebuah karya bertajuk ‘Vigrin Mary’ dimana mary terbaring diatas sofa melutut memujuk ‘baby jesus’.Gambaran objek karya menunjukkan skema tiga segi.
§  Dari segi ikonografi mempunyai makna yang intrinsik.


TEORI SUSANNE K. LANGER TENTANG IKONOGRAFI

Beliau adalah ahli falsafah Amerika, pernah mengajar di Kolej Radcliffe dan kolej Connecticut sebagai Profesor. Karya beliau adalah bertajuk  An Introduction to Symbolic Logic, Feeling and Form: A Theory of Art dan banyak lagi. Beliau menyatakan bahawa dalam falsafah seni, bentuk atau form menjadi tumpuan utama.Beliau turut menerangkan tentang definisi seni dan fungsi seni. Susanne berpegang kepada 7 konsep teknik yang pelbagai dalam karya seni iaitu lambang, abstraksi, ekspresi, perasaan, bentuk, ilusi, dan imej yang tersirat. Lambang, abstraksi, perasaan dan bentuk adalah bersangkutan dengan takrif seni. Sementara ilusi dan imej tersirat adalah tesis tentang fungsi seni.
Selain itu, perkataan perasaan yang digunakan oleh beliau merangkumi semua hal yang dapat dirasakan atau dialami merangkumi kesakitan, sedih, pilu, riang, gembira, dendam, ketegangan intelek dan lain-lain. Menurut beliau bentuk mempunyai pengertian yang sangat luas. Bentuk dapat difahami antara lain sebagai bentuk sonata dan balada dalam puisi dan bentuk simfoni dalam muzik. Dalam pengertian ini bentuk merupakan sebahagian kecil daripada bentuk yang dimaksudkan oleh beliau. Dalam karya seni visual bentuk adalah struktur, kejelasan, satu kesatuan yang dihasilkan daripada hubungan faktor-faktor yang saling berkaitan.Secara ringkasnya bentuk adalah kesatuan yang disatukan.
Menurutnya pula abstraksi tidak hanya terbatas kepada objek-objek malah abstraksi juga dapat digunakan untuk peluahan rasa. Karya seni merupakan lambang ikon pada perasaan manusia yakni  lambang bagi maksud sesuatu. Lambang bagi seni ialah unsur-unsur dalam karya seni yang bersifat seperti kekudusan dan cinta. Langer menyatakan bahawa semua karya seni adalah memiliki satu ciri yang sama iaitu mengabstraksi lambang melalui gambaran serta melambangkan bentuk-bentuk perasaan manusia. Semua luahan dalam karya seni adalah luahan perasaan subjektif yang sukar difahami dan sama juga lambang bersifat ikon hanya difahami oleh pengkarya sahaja. Sussane K.Langer juga menyatakan bahawa karya seni meniru perasaan manusiawi walaupun peniruan itu tidak ketara.Teori peniruan Plato tidak diterima oleh Ranger. Bagi Ranger karya seni bukanlah peniruan  ianya adalah perasaan pengkarya. Beliau berpendapat karya seni hanyalah sebagai ilusi. Pengukuhannya ialah semua karya seni ada makna tersirat didalam perasaan pengkarya. Beliau berpendapat dalam ruang karya seni berbeza dengan ruang yang terdapat disekitar. Contohnya ruang dalam lukisan adalah ilusi berbanding dengan ruang sebenar.  
  

No comments:

Post a Comment